Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
 • Úvod
 • Souhlas se zpracováváním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů uděluji tímto společnosti TAKTIK International s.r.o., organizační složka, IČO: 284 95 802, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 63932 (dále jen „Společnost“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně) moje osobní údaje pro účely:

 • zjištění mých relevantních potřeb jakožto zákazníka Společnosti

 • zasílání obchodních sdělení návštěvníkům webu

 • nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Společnosti a dotčených obchodních partnerů

Rovněž na stejnou dobu uděluji Společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a benefitních zákaznických programů Společnosti a dotčených obchodních partnerů, a to jak elektronickými prostředky, tak v tištěné formě.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, číslo bankovního účtu, údaje z před­ložených dokladů, údaje o platbách, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies, informace o nákupních preferencích.

Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna poskytnout moje osobní údaje ke shora uvedeným účelům dotčeným obchodním partnerům.

Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna poskytnout moje osobní údaje ke shora uvedeným účelům rovněž dotčeným obchodním partnerům, zejména dopravcům či výrobcům zboží.

Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a 21 ZOOÚ.

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich citlivých a osobních údajů Společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou/ právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 30 let / trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;

 • zajištění provozních činností;

 • účetní a daňové účely;

 • vymáhání pohledávek;

 • splnění právní povinnosti;

 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) Společnosti;

 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti;

 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;

 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

Společnost vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společnost a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi Zpracovatelem a Společností jako Správcem.

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Společnost i od Zpracovatelů osobních údajů.

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat Společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;

 • požadovat, aby Společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám. Poskytování dodávek či služeb však v žádném případě není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek nemožnost další spolupráce, neboť tato je založená na sdílení osobních údajů za účelem nalezení a/nebo zprostředkování práce pro subjekt údajů.

Beru na vědomí, že udělením tohoto souhlasu není nikterak dotčeno právo Společnosti zasílat obchodní nabídky a sdělení z důvodu nabízení vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy.


TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.