VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky

Lektorka: Mgr. Monika Fojtáchová

Obsah:
  1. Základní charakteristika problémového chování – v průběhu úvodní části budou účastnící seznámeni s příklady problémového a nevhodného chování, které se ve výuce opakují. Ty následně poslouží jako východisko, pro rozpoznání a způsob řešení těchto situací ve výuce. (1 hodina)
  2. Proč jsou některé třídy problémové? Potřeby, které by měly být uspokojovány, aby žáci mohli ve škole efektivně pracovat, potřeby, které má třída jako skupina – potřeba bezpečí, soudržnosti, uznání a komunikace. Pokud se žákům nedaří vhodným způsobem uspokojovat potřebu náležet, necítí se v třídním kolektivu být spojenými, schopnými a spolupodílejícími se, budou se snažit tuto psychologickou potřebu naplnit jinak, mohou přistoupit k volbám nevhodného chování – čtyři cíle chování (1. získání pozornosti, 2. získání moci, 3. snaha o pomstu, 4. snaha vyhnout se neúspěchu – formy, jak formu jako učitel rozpoznám, příčiny chování, prevence a intervenční strategie ze strany učitele). (3 hodiny)
  3. Praktický nácvik strategie zvládání obtížné situace ve výuce v modelových příkladech a práce s kazuistikou.
  4. Neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem – komunikace se žáky jako možný zdroj konfliktní situace (řečnické otázky vzbuzující pocit bezmoci a následně vzteku u dítěte, srovnávání a dávání ostatních za vzor, příkazy, vyhrožování, křik, nálepkování, negativní scénáře, kritika, zaměření na chyby, výčitky, ironie, shazování jako živná půda pro šikanu – popis), způsoby a formy efektivní komunikace s dětmi. Princip „Já sdělení“. (3 hodiny)
  5. Praktický nácvik komunikace mezi učitelem a žákem v modelových situacích, pracovní list pro učitele. (1 hodina)

Účastníci semináře obdrží sylabus základních pojmů a seznam doporučené literatury k tématu.

Vzdělávací cíl: Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem problémového chování dítěte. Ať už je to rozvodová situace v rodině, nízká socioekonomická úroveň rodiny či nepřijetí dítěte kolektivem apod. Přístup lektorky k možným příčinám nepříznivého chování dítěte se opírá zejména o neuspokojení potřeb dítěte, které svým neproduktivním chováním upozorňuje na neuspokojivou situaci. Modul týkající se potřeb dítěte je postaven na praktických ukázkách situací, se kterými se učitelé často setkávají. Proč děti hází po třídě papírky, chodí po třídě, odmítají udělat cvičení, ignorují učitele? Jakou intervenční strategii přijmout, abych jako učitel neztratil kontrolu nad třídou? Máme takové chování ignorovat, přehlížet?Pedagogové formou komunikačních cvičení a také prožitkových her získají větší vhled do pocitů a potřeb žáka a tím i motivů žákova nepřijatelného chování. Prožitková cvičení umožní učitelům také sebereflexi a uvažování o možných alternativních způsobech řešení obtížné situace ve výuce.Modul týkající se komunikace mezi učitelem a žákem je podložen řadou ukázek neefektivní komunikace směrem k žákům. Neefektivní komunikace jako možný zdroj konfliktu. Pedagog se seznámí během semináře se způsoby, jak přerámovat neefektivní komunikaci v efektivní. Učitel má k dispozici pracovní list s ukázkami neefektivních vět s možností „přerámování“.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: Pedagogové ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií, výchovní poradci, metodici prevence, speciální pedagogové, školní psychologové.